ဖဲေမြ႕ရာေပၚကေယာက်္ားမဟုတ္ေသာစက္ရုပ္


စာေရးဆရာ = => ေဒါက္တာ စိုးလြင္

စာအုပ္အမည္ = => ဖဲေမြ႕ရာေပၚကေယာက်္ားမဟုတ္ေသာစက္ရုပ္