" ဧကရီဖြားေစာ " အရြယ္အစား - 3.44 MB


စာေရးဆရာ = => ျမသန္းတင့္ 

စာအုပ္အမည္ = =>  ဧကရီဖြားေစာ

ဘာသာျပန္သူ = =>  ျမသန္းတင့္ ( Maurice Collis ၏ She Was A Queen ကို ဘာသာျပန္ထားေသာ )