"စိတ္ဓာတ္က်ေနျပီဆိုရင္ " ( 10 . 1 MB )


စာေရးဆရာ = => ေဒါက္တာခင္ပန္းႏွင္း  

စာအုပ္အမည္ = => " စိတ္ဓာတ္က်ေနျပီဆိုရင္ "